WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults. Anyone below the age of 21 is prohibited from buying e-cigarette.

CHỨNG NHẬN TPD

Mà nó có thể quan tâm:
Nhóm Puffmi làm việc chăm chỉ để tuân thủ các quy định và hạn chế của địa phương đối với thiết bị vaping.
Để giúp khách hàng của chúng tôi, Puffmi cung cấp các tệp TPD có liên quan cho những người có nhu cầu.
Hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn TPD sẽ được liệt kê dưới đây để làm rõ.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn trong Puffmi.

TRÂN TRỌNG,
Đội Puffmi.

CHỨNG NHẬN TPD

Mà nó có thể quan tâm:
Nhóm Puffmi làm việc chăm chỉ để tuân thủ các quy định và hạn chế tương ứng của địa phương đối với thiết bị vaping.
Để giúp khách hàng của chúng tôi, Puffmi cung cấp các tệp TPD có liên quan cho những người có nhu cầu.
Hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn TPD sẽ được liệt kê bên dưới để làm rõ.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn trong Puffmi.

TRÂN TRỌNG,
Đội Puffmi.

Dưới đây ví dụ:

tên sản phẩm ngày đăng ký Quốc gia ID sản phẩm
Nfix Pro Pod 2ml 23/3/2022 GB, FR, DE, NL, BE, BG, CZ, CY, EE, GR, RO, PT, LU, IT, IE, MT, LV, ES, SK, HR 03862-22-00035
Bộ công cụ Nfix Pro 2ml 23/3/2022 GB, FR, DE, NL, BE, BG, CZ, CY, EE, GR, RO, PT, LU, IT, IE, MT, LV, ES, SK, HR 03862-22-00036
Nfix Pro Pod 2ml 23/3/2022 GB, FR, DE, NL, BE, BG, CZ, CY, EE, GR, RO, PT, LU, IT, IE, MT, LV, ES, SK, HR 03862-22-00038
Bộ công cụ Nfix Pro 2ml 23/3/2022 GB, FR, DE, NL, BE, BG, CZ, CY, EE, GR, RO, PT, LU, IT, IE, MT, LV, ES, SK, HR 03862-22-00040